Od letošního 1. července se podstatně změnily zákony řešící přestupkové právo. Nové postavení získali mladí lidé, a proto je dobré vysvětlit, kdo jsou „mladí lidé“?

Mladiství

Podle zákona je mladistvým ten, kdo v době spáchání přestupku dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku. Při ukládání správního trestu mladistvím se přihlíží k jejich osobnosti včetně věku, rozumové a mravní vyspělosti, jakož i k jejich osobním poměrům tak, aby jejich další vývoj byl co nejméně ohrožen.

Výše pokuty

Obecně platí, že horní hranice sazby pokuty se u mladistvého snižuje na polovinu, ale nesmí přesahovat částku 5 tisíc Kč. Výjimkou je, když je mladistvý podnikající fyzickou osobou. To se týká například šikovných „startupistů“ (mladých zakladatelů firem). Musí to však být přestupek související s jejich podnikáním.

Pozor u zákazu činnosti

Zákaz činnosti lze mladistvému uložit, ovšem jen tehdy, když výkon tohoto správního trestu nebrání přípravě na povolání, a to nejdéle na dobu 1 roku.

Práva rodiče mladistvého

Zákonný zástupce (zpravidla rodič) má právo na vyrozumění o zahájení přestupkového řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení. Dále má právo na poskytnutí informací o řízení, které potřebuje k hájení práv a oprávněných zájmů mladistvého obviněného, právo vyjádřit v řízení své stanovisko a právo nahlížet do spisu.

Rodič se může účastnit ústního jednání, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, podat odvolání ve prospěch mladistvého apd.

Co když zlobí i rodiče?

K zajímavé právní situaci může dojít, když za tentýž skutek je obviněn také rodič. Pak může výše uvedená práva vykonávat pouze a jen orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Takto je to nastaveno proto, že lze důvodně předpokládat, že spoluobviněný rodič by mohl svá práva zneužít ve svůj prospěch. Proto mu je zákon v takových případech nedává.